Family Tree

You are here

Lalji Gandhi
 
Ramji Gandhi
 
Rahidas Gandhi
 
   
Harjivan Gandhi
 
Uttamchand Gandhi / Ota Bapa
 
   
(First Wife - Kadavima)
 
   
Vallbhji
  
Ratanji
  
Pitamber
  
Premkunvar
  
Jivanlal
  
(Second Wife - Laxmima)
 
   
Karamchand / Kaba Gandhi
 
   
(First Wife)
 
Mulibehn
  
(Second Wife)
 
Pankunvarbehn
  
(Third Wife)
 
X
  
(Fourth Wife - Putlibai)
 
   
Laxmidas / Kalidas
  
Raliyat
  
Karsandas
  
Mohandas
 
Kasturba
 
   
Harilal
 
(Gulab / Chanchal)
 
   
Rami
 
Kunverji Parekh
 
   
Ansuya
 
Mohan Parikh
 
   
Lekhavati
 
Bala Subramanian
 
   
Dev
 
Nima
  
Amal
  
Rahul
 
Nilima
 
   
Avani
 
Ketan
  
Anup
  
Prabhodh
 
Madhvi
 
   
Sonal
 
Bharat
 
   
Rachana
  
Gaurav
  
Parag
 
Pooja
 
   
Prachi
  
Darshan
  
Nilam
 
Yogendra Parikh
 
Samir
 
Ragini
 
   
Siddharth
  
Gopi
  
Parth
  
Navmalika / Sudha
 
Vrajlal Vajariya
 
   
Parul
 
Naimish
 
   
Sarthak
  
Aneri
  
Manisha
 
Rajesh Parikh
 
   
Mili
  
Daksh
  
Ravi
 
Sheetal
 
   
Neel
  
Aakash
  
Kantilal
 
Saraswati
 
   
Shantikumar
 
Susan
 
   
Anjali
  
Anita
  
Alka
  
Anne
  
Pradip
 
Mangla
 
   
Priya
  
Medha
  
Rasik
  
Manubehn
 
Surendra Masharuwala
 
Urmi
 
Bhupat Desai
 
   
Mrinal
 
Nisha
  
Renu
  
Manilal
 
Sushilaben
 
   
Sita
 
Shashikant Dhupeliya
 
   
Satish
 
Pratibha
 
   
Misha
  
Shashika
  
Kabir
  
Uma
  
Kirti
 
Sunil Menon
 
Sunita
  
Arun
 
Sunanda
 
   
Tushar
 
Sonal
 
   
Vivan
  
Kasturi
  
Archana
 
Hariprasad
 
   
Paritosh
 
Rebekha
 
   
Elizabeth Sunandini
  
Micheal
  
Anish
  
Ila
 
Ramgobin Mevalal
 
   
Kedar
 
Neervana
  
Kush
  
Asha
  
Ashish
 
   
Nikhil
  
Mira
  
Arti
  
Ramdas
 
Nirmalaben
 
   
Sumitra
 
Gajanan Kulkarni
 
   
Ramchandra
 
Julia Wrchota
 
   
Shiv
  
Arjun
  
Shrikrishna
 
Nilu Vir
 
Vishnu
  
Sonali
 
Ravi Venkatesan
  
Kanu/Kahandas
 
Shivalaxmi
  
Usha
 
Harish Gokani
 
   
Anand
  
Sanjay
  
Devdas
 
Lakshmi
 
   
Tara
 
   
Dr. Jyoti Prasad Bhattacharjee
 
   
Sukanya
 
Vivek Bharatram
 
Akshar Vidur Bharatram
  
Vinayak
 
Louise Versteegh
 
   
India Ananya
  
Anoushka Lakshmi
  
Andrea Tara
  
Divya
  
Rajmohan
 
Usha
 
   
Supriya
 
Travis Zadeh
  
Devadutta
  
Ramchandra
 
Indu
 
Leela
  
Gopalkrishna
 
Tara
 
   
Divya
 
Rustam Vania
 
Ava
  
Amrita
 
Mukund Venkatesh
 
Siya
  
Tulsidas
  
Daman Gandhi
Rahul
Rajen Mesthrie
 
Sapna
GoUp